ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนเมษายน 2560
Created by vecpadmin on 4/19/2017 2:15:24 PM

โอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560


การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนเมษายน 2560

หนังสือ

              เรียน   ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด  

                     สิ่งที่ส่งมาด้วย  แนบทาง e-office (อศจ.)

                        

โอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560

จำนวน 439 โรง ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

โรงเรียนตรวจสอบยอดเงินที่ได้รับจากใบสำคัญรับเงิน อน.4

print
rating
  Comments