ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

ขอความร่วมมือให้จัดทำพร้อมจัดส่งแบบรายงานผลการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาและแบบรายงานการออกประกาศนียบัตร
Created by vecpadmin on 3/15/2017 3:26:15 PM

ขอให้ อศจ. ตรวจสอบ/สำรวจ เอกสารหลักฐานการศึกษา ที่ ได้รับมอบจาก สพป. หากไม่ครบถ้วนให้จัดส่งหนังสือและบัญชีรายละเอียดเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อขอสำเนาเอกสารหลักฐานการศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ยังดำเนินการ  รายละเอียดตามแนบ


print
rating
  Comments