ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สำหรับสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา
Created by vecpadmin on 3/20/2017 10:50:46 AM

ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 จัดแผนการเรียนระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 กำหนดให้นักเรียนทุกคนต้องเรียน รายวิชา 2000-2001 กิจกรรมลูกสูกเสือวิสามัญ 1 และรายวิชา 2000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามลำดับ


                                             หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ได้กำหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในสถานศึกษา      จำนวน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งมีวัตถุเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัยของตนเอง ส่งเสริมการทำงาน การใช้กระบวนการกลุ่มในการทำประโยชน์ต่อชุมชน ตลอดจนการทำนุบำรุงขนาบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 


                                              กำหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 จัดแผนการเรียนระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 กำหนดให้นักเรียนทุกคนต้องเรียน รายวิชา 2000-2001 กิจกรรมลูกสูกเสือวิสามัญ 1 และรายวิชา 2000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามลำดับ และสถานศึกษาต้องดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ พ.ศ.2550 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
print
rating
  Comments